eksport sklep internetowy

Jak ustawić wagi produktów?

Dlaczego warto ustawiać wagi produktów?

Aplikacja Cennik Off-Line podczas eksportu produktów do sklepu internetowego wysyła w osobnym parametrze wagę produktów. Umożliwia to ustawienie w sklepie internetowym kosztów wysyłki uzależnionej od wagi zamawianych produktów.

Jest to szczególnie istotna kwestia konfiguracyjna w przypadku produktów wielkogabarytowych, których koszty transportu są zazwyczaj znacznie większe, niż koszty standardowej przesyłki kurierskiej.

Cennik Off-Line wykorzystuje informacje o wadze produktu pobranej z opisu produktu, niestety nie wszystkie produkty są zawsze poprawnie opisywane w hurtownii, przez co mogą powstawać problemy z poprawnymi wartościami tego parametru. Dlatego wprowadzona została funkcjonalność, umożliwiająca zdefiniowanie "domyślnej wagi" dla kategorii głównej, kategorii podrzędnej oraz na poziomie poszczególnych produktów.

Ustawianie "domyślnej" wagi dla kategorii

Ustawianie domyślnej wagi dla kategorii głównej i kategorii podrzęnej przebiega bardzo podobnie. W tym celu należy wyświetlić listę produktów z hurtowni (Cennik -> Wyświetl), a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowieniej kategorii.

Wyświetli się wówczas menu kontekstowe, którego jedna z opcji to "Zdefiniuj domyślną wagę kategorii". Kliknięcie tej pozycji menu otworzy okno do wprowadzenie wagi produktu (w kg), która będzie przypisana do wszystkich produktów, które nie posiadają wagi określonej w opisie produktu udostępnianym przez hurtownię.

Takie wagi można przypisać domyślnie zarówno do kategorii głównej, jak i do podkategorii.

Uwaga: W przypadku kiedy waga nie zostanie wpisana, Cennik Off-Line wysyłając produkt będzie informował sklep internetowy, że produkty te mają wagę zerową.

Ustawienie wagi dla poszczególnych produktów

W poszczególnych kategoriach okazać się może, że znajdują się produkty o zróżnicowanych wagach, dlatego aplikacja pozwala wprowadzić też wagę na poziomie produktów. Do tego służy funkcja wyświetlenie dodatkowej kolumny w cenniku:

Pozwala to na "podejrzenie", które produkty mają ustawioną wagę, a które jej nie posiadają w opisie lub przypisanej ręcznie przez użytkownika Cennika Off-Line.

Do ustawienia wagi produktów możemy zaznaczyć jednocześnie wiele produktów - wystarczy wtedy skorzystać z opcji zaznaczenia polami typu checkbox znajdującymi się przy każdym produkcie - lub pojednyczno, dla obecnie zaznaczonego produktu. Aby ustawić wagę należy wcisnąć ikonę "Ustaw wagę"

Wyświetli się wówczas okno do wprowadzenia wagi dla wybranych produktów.

Konfiguracja sklepu internetowego

Aplikacja będzie wysyłała wagi produktów według zdefiniowanych w hurtownii i/lub przez użytkownika wartości do sklepu internetowego. Należy jednak zdefiniować też odpowiednią obsługę w samym sklepie internetowym, aby parametr wagi produktu był wykorzystywany, np. do zwiększenia kosztów dostawy.

Konfiguracja sklepu internetowego może się różnić, w zależności od wybranego silniku sklepu internetowego - jednakże w większości sklepów internetowych z poziomu panelu administracyjnego powinniśmy widzieć opcję "Dostawa", gdzie powinniśmy mieć możliwość wpisania kwoty podstawowej (domyślnej) dla każdego typu przesyłki oraz kwoty dodatkowej uzależnionej od wagi.

 

Dostosowanie eksportu do sklepu – mapowanie kategorii

 

Opis funkcjonalności

Od wersji 2.14.1799.11 aplikacja umożliwia wprowadzenia własnego drzewa kategorii i powiązania ich z innymi kategoriami w aplikacji. Jest to użyteczna funkcjonalność wtedy, kiedy chcemy:

 • połączyć kilka kategorii w jedną większą kategorię (na przykład: wszystkie karty graficzne połączyć w jedną kategorię),
 • rozdzielić jedną kategorię na dwie lub więcej kategorii (na przykład:  gdy podzielić wszystkie laptopy na podkategorii związane z producentem – osobno laptopy ASUSa, osobno Lenovo, etc.)
 • lub po prostu: zdefiniować własną strukturę kategorii.

Jeśli chcemy skorzystać z tej funkcjonalności powinniśmy:

 1. Stworzyć własne drzewo kategorii
 2. Przypisać odpowiednie mapowanie kategorii, tzn. powiązanie pomiędzy kategorią z własnego drzewa a kategorią z drzewa kategorii hurtowni.
 3. Zdefiniować odpowiednie filtrowanie produktów.

Tworzenie własnego drzewa

Tworzenie własnego drzewa kategorii odbywa się poprzez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na liście kategorii w wyświetlonym cenniku.  Pojawi się na liście rozwijane menu z funkcjonalnością dodatnia własnej kategorii głównej oraz kategorii podrzędnych:

Menu dodawania własnych kategorii

Po kliknięciu na przycisk Dodaj własną kategorię główną pojawi się okno, w którym możemy wpisać nazwę kategorii.

Okno dodawania własnej kategorii

W analogiczny sposób dodajemy podkategorie – wówczas musimy zdefiniować nadrzędną kategorię i wybrać ją z listy. Domyślnie wybrana będzie kategoria nadrzędna – ta na którą kliknęliśmy prawym przyciskiem myszy.

Mapowanie kategorii

Mapowanie kategorii, czyli utworzenie powiązania pomiędzy własnymi kategoriami a kategoriami zaimportowanymi z hurtowni odbywa się również w bardzo prosty sposób. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na kategorię, do której chcemy utworzyć powiązanie a następnie wybrać opcję „Mapowanie kategorii”

Menu mapowania kategorii

Otworzy się wówczas okno w którym  mamy możliwość utworzenia przypisania produktów do kategorii:

Aby wybrać przypisanie kategorii (produkty ze zmapowanych kategorii pojawią się w danej kategorii) należy kliknąć w znak „..” aby wyświetlić listę wszystkich kategorii a następnie wybrać kategorię, którą chcemy dodać do listy i zatwierdzić wybór klikając przycisk OK.

Okno mapowania kategorii

Na koniec należy nacisnąć przycisk dodaj.

To wystarczy, aby wykonać powiązanie kategorii oraz wprowadzić własne drzewo kategorii.

Mapowanie kategorii – ustawienia zaawansowane

Mapowanie kategorii umożliwia wprowadzenie dodatkowych filtrów do każdej wprowadzonej kategorii. Jeśli chcemy, aby nie wszystkie produkty z danej kategorii trafiły do naszej kategorii, możemy określić, jakie parametry powinny spełniać produkty.

W tym celu należy kliknąć na kategorię, którą chcemy przefiltrować oraz wcisnąć przycisk „Filtruj”.

Filtrowanie produktów

W oknie, które się wyświetli można zdefiniować, żeby do kategorii trafiły produkty danego producenta, odpowiednich stanach magazynowych, zakresach cenowych lub o określonych parametrach.

Po zdefiniowaniu kategorii należy wcisnąć „Zapisz”.

Obsługa wielu sklepów internetowych

Konfiguracja obsługi sklepu internetowego

Aplikacja udostępnia funkcjonalność współpracy z wieloma sklepami internetowymi jednocześnie. W celu konfiguracji aplikacji należy wejść w zakładkę Sklep, Ustawienia – wypełnić wszystkie dane dla sklepu internetowego i wcisnąć przycisk „Zapisz jako i zakończ”.

Obsługa wielu sklepów - konfiguracja dodatkowych sklepów internetowych

Tę procedurę należy wykonać dla każdego sklepu internetowego.

Po zdefiniowaniu kilku sklepów internetowych w aplikacji w Ustawieniach sklepu powinniśmy widzieć listę zdefiniowanych i skonfigurowanych sklepów w menu rozwijanym przycisku Ustawienia:

Obsługa wielu sklepów - ustawienia dodatkowych sklepów

W każdym momencie możemy przejść do ustawień jednego ze zdefiniowanych sklepów odwołując się do nich poprzez wybór z rozwijanego menu przycisku Ustawienia.

Konfiguracja eksport do sklepu

Eksport do wielu sklepów nie różni się znacząco od eksportu do pojedynczego sklepu. Aby wykonać eksport do każdego ze zdefiniowanych sklepów należy wejść w zakładkę Sklep i wcisnąć przycisk „Eksportuj”.

W oknie z wyborem kategorii oraz opcji eksportu pojawia się lista rozwijana z wprowadzonymi ustawieniami sklepów internetowych.

Eksport dp wielu sklepów - kofiguracja eksportów

Na liście tej można wybrać odpowiedni sklep, do którego wykonywany będzie eksport.

Ponieważ osobne sklepy internetowe tworzone są często z myślą o separacji asortymentu w celu wprowadzenie wyspecjalizowanych sklepów (na przykład: sklep tylko z laptopami, lub sklep tylko ze sprzętem AGD) warto zdefiniować dla każdego ze sklepów osobne konfiguracje eksport.

Podobnie jak w przypadku ustawień sklepu – można to zrobić w aplikacji poprzez:

 

 1. Wybranie wszystkich opcji eksportu – zgodnie z oczekiwaniem, w tym:
  1. Wybór kategorii eksportu
  2. Wprowadzenie ograniczeń lub filtrów do asortymenu.
  3. Odpowiednie ustawienie flag „Tylko dostępne” i „Wyprzedaż”.
 2. Naciśnięcie przycisku „Zapisz”  

Zapisywanie konfiguracji eksportu do sklepu internetowego.

Należy następnie wprowadzić nazwę konfiguracji.

Procedurę tę należy powtórzyć dla kolejnych sklepów lub konfiguracji eksportu.

Eksport do sklepu internetowego

Mając zdefiniowane ustawienia sklepów internetowych oraz konfiguracje eksportu – wystarczy przy wykonywaniu eksportu wybrać z listy rozwijanej wybrać sklep oraz jego konfigurację:

Wybór sklepu internetowego raz konfiguracji eksportu

oraz wybrać jedną z opcji eksportu – „Eksport do sklepu”, „Wykonaj pełny eksport”, „Aktualizacja cen” lub „Aktualizacja opisów” – tak jak w przypadku normalnego eksportu do sklepu.

Więcej informacji odnośnie opcji eksportu do sklepu internetowego

Konfiguracja sklepu internetowego

 

Konfiguracja sklepu internetowego w aplikacji Cennik Off-Line nie powinna być stwarzać żadnych problemów, gdyż jest prosta i intuicyjna. Wymaga jednak znajomości danych technicznych, takich jak dostęp do serwera FTP oraz adres sklepu internetowego.

Aby skonfigurować aplikację do pracy ze sklepem internetowym należy wybrać z menu wstążkowego kategorię „Sklep” i kliknąć w ikonę „Ustawienia”.

Opis formatu CSV do importu własnych produktów

Cennik Off-Line potrafi szybko zamportować własne produkty z pliku CSV. Plik taki można przygotować na przyład przy użyciu Microsoft Excell.

Żeby plik CSV był poprawnie odczytywany przez cennik off-line musi spełniać kilka podstawowych wymogów:

 • Separatorem kolumn musi być ";" (średnik)
 • Musi zawierać podstawowe kolumny właściwe dla wszystkich produktów. Dokładniej opisane dalej
 • Ponadto może zawierać dodatkowe kolumny określające specjalne cechy produktu.

Podstawowe kolumny CSV obligatoryjne dla poprawności formatu pliku

Kolumny, które koniecznie muszą być zawarte w CSV są zawarte w przykładowym pliku do pobrania: Przykładowy plik CSV.


Obowiązkowe kolumny:

 • id - unikalne ID produktu. Format pola jest dowolny, może być zarówno liczba jak i test
 • nazwa - pełna nazwa produktu
 • cena - cena netto podawana do dwóch miejsc po przecinku
 • producent - nazwa producenta
 • kategoriaglowna - pełna nazwa głównej kategorii, w której ma się znaleźć produkt
 • kategoria - pełna nazwa podkategorii, w której ma się znaleźć produkt
 • gwarancja - dane gwarancji
 • dostępność - ilość produktów, która jest dostępna


Oprócz wymaganych pól plik może zawierać dowolną liczbę dodatkowych kolumn opisujących parametry dodawanych produktów. Dlatego dobrze jest dodawać w jednym pliku CSV produkty o podobnych cechach. Dodatkowe kolumny mogą opisywać takie cechy jak: rozdzielczość ekranu, przekątna, kolor obudowy, waga, WWW producenta dla np. monitorów lub częstotliwość zegara procesora, ilość pamięci ram, dysk twardy dla laptopów.

W celu dodania zdjęć do produktów należy w pliku CSV dodać pole zdjecie. Do jednego produktu można dodać wiele zdjęć, definiując kolejne kolumny zdjecie_1, zdjecie_2, zdjecie_3, etc. Pole to należy wypełnić podając fizyczną ścieżkę do zdjęcia na dysku bądź adres pod z którego można pobrać zdjęcie.

Eksport do sklepu internetowego

Program Cennik Off-Line – Aktywator biznesu pozwala na łatwe, szybkie, intuicyjne i niewymagające dużej pracy integracje asortymentu hurtowni ze sklepami internetowymi.

All rights reserverd by dibby sp. z o.o. | COPYRIGHT 2007 - 2019
www.dibby.pl